Vedtægter

Vedtægter for Svinninge Idrætsforening

 1. Navn og Hjemsted
  Foreningens navn er Svinninge Idrætsforening.
  Dens hjemsted er Svinninge i Holbæk kommune.
 2. Formål
  Foreningen er stiftet med det formål at tilbyde fodbold og anden idræt.
 3. Medlemskab af organisationer
  Foreningen er medlem af DBU Sjælland og
  DGI Midt- og Vestsjælland og undergivet disses vedtægter og bestemmelser.
 4. Optagelser af medlemmer
  Som medlem kan optages enhver person, som vil følge foreningens vedtægter.
 5. Kontingent
  Foreningens kontingent og betalingsterminer fastsættes for et år af gangen.
 6. Udmeldelse — eksklusion
  Til gyldig udmeldelse kræves, at medlemmet ikke er i kontingentrestance.
  Hvis et medlem er i kontingentrestance kan bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ekskludere vedkommende.
  Ingen, som er udelukket på grund af kontingentrestance kan igen optages som medlem, før restancen er betalt.
 7. Ordinær generalforsamling
  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
  Den ordinære generalforsamling, som afholdes hvert år i januar måned, indkaldes med mindst 14 dages varsel i relevante medier.
  • Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslagene skal optages som et særligt punkt på dagsorden.
  • Stemmeret har alle aktive medlemmer over 16 år, som ikke er i kontingentrestance.
   Forældre kan oppebære en stemme pr. aktivt barn under 16 år, – dog kan ingen person have mere end en stemme. Der kræves personligt fremmøde for at have stemmeret.
 8. Dagsorden
  Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning v/ formanden
   • Ungdomsformandens beretning
   • Seniorformandens beretning
  4. Kassererens beretning og regnskab
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg
   • Valg af formand (ulige år). Valg af kasserer (lige år)
   • Valg af bestyrelsesmedlemmer (ulige år vælges 2, lige år vælges 3)
   • Valg af 2 suppleanter for 1 år
  7. Valg af 1 bilagskontrollant for 2 år
  8. Eventuelt
 9. Generalforsamlingens ledelse
  Generalforsamlingen ledes af en dirigent som, så vidt muligt, vælges udenfor bestyrelses rækker.
  Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal skriftlig afstemning benyttes, hvis blot et enkelt medlem anmoder herom.
  Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, der underskrives af dirigenten.
 10. Ekstraordinær generalforsamling
  Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når to medlemmer af bestyrelsen, eller når mindst en tredjedel af medlemmerne skriftligt stiller krav herom overfor bestyrelsen.
  I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter begæringen er fremsat.
  Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om emne (r), der ønskes behandlet og skal i øvrigt følge bestemmelserne i § 7, stk. 2.
 11. Bestyrelsen
  Bestyrelsen består af formand, kasserer og 5 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med, næstformand og sekretær.
  Af sin midte udpeger bestyrelsen en ungdoms og en senior ansvarlig.
  Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse og repræsenter foreningen i alle forhold.
 12. Tegningsret
  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede, heriblandt formanden. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
  Ved økonomiske dispositioner, f.eks. Låntagning køb og salg pantsætning tegnes foreningen af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, heriblandt såvel formand og kasserer.
  Foreningsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue.
 13. Regnskab
  Foreningens regnskabsår er 1/1 til 31/12; kassereren skal inden den 15/1 afleverer driftsregnskab og status til bilagskontrollant.
  Driftsregnskab og status forelægges generalforsamlingen til godkendelse.
 14. Revision
  På den ordinær generalforsamling vælges for to år af gangen 1 kritisk bilagskontrollant.
  Denne skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede.
  Bilagskontrollanten har desuden til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.
 15. Vedtægtsændringer
  Ændringer i vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, og forslaget er indleveret til tiden.
 16. Foreningens opløsning
  Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for.
  Opnås et sådan flertal på en generalforsamling der ikke tæller mindst halvdelen af medlemmerne, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de afgivne stemmer er nok til at vedtage opløsningen.
  Generalforsamlingen træffer samtidig beslutning om anvendelse af foreningens ejendom. Idet ejendele og evt. formue skal anvendes til idrætslige formål.